Kasutustingimused

1. Üldiste müügitingimuste kehtivus

1.1. Üldised müügitingimused kehtivad votmekeskus.ee klientide (edaspidi Klient) ja votmekeskus.ee omaniku Võtmekeskus OÜ (edaspidi Võtmekeskus) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Võtmekeskus vahelisi suhteid Võtmekeskus tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.

1.4. Võtmekeskus jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.votmekeskus.ee Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Võtmekeskus ja Klient soovivad kaubelda Võtmekeskus kodulehekülje www.votmekeskus.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Võtmekeskus koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

2. Võtmekeskuse hinnakiri

2.1. Võtmekeskuse e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ning ilma kohaletoimetamise kuluta.

2.2. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.

2.3. Võtmekeskus jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi."

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral Ostukorvist eemaldada.

3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Võtmekeskus Klientidele.

3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule "Vormista ost."

3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, Saaja ja Maksja andmete õigsust.

3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule "Esita tellimus," saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt arve.

3.8. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 1 kalendripäeva jooksul tasunud 100% arve alusel tasumisele kuuluvast summast Võtmekeskuse arvelduskontole Paysera maksesüsteemi kaudu. Tellimus postitatakse, kui Võtmekeskuse arvelduskontole on laekunud 100% arve alusel tasumisele kuuluvast summast.

 

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Maksmine toimub Paysera maksekeskuse kaudu. Tasuda saab turvaliselt pangalingi abil või kreeditkaardiga. 

4.2. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, toimub automaatne suunamine maksmiseks Paysera lehele.

4.3. Klient võib oma tasumist pooleli jätta, ning maksta hiljem. Süsteem automaatselt saadab teile meeldetuletuse e-maili peale.

4.3. Kui Klient ei ole arvet tasunud 1 kalendripäeva jooksul alates tellimise kinnitamisest, loeb Võtmekeskus seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

 

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.8. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt valitud Omniva pakiautomaati.

5.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Võtmekeskus ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5. Sihtkoha muutumise korral palub Võtmekeskus Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Võtmekeskus-l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 1 kalendripäeva või Kliendi poolt soovitud maksetähtaja jooksul.

6.2.  Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 30 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Võtmekeskuse poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile [email protected]

6.4. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.

6.5.Toote tagastamise kulud tasub ostja tavalises ulatuses,välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

6.6. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub Võtmekeskus ühekordselt postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub ostja.

6.7. Võtmekeskus kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

6.8. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Võtmekeskus-st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Võtmekeskus-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile [email protected] järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; Võtmekeskus-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.

7.4. Võtmekeskus ei vastuta:

7.4.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest

7.4.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Võtmekeskus vastutab Kliendi ees Võtmekeskus poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab Võtmekeskus ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. Võtmekeskus ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8.5. Võtmekeskus ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Võtmekeskus-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.6. Võtmekeskus ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

 

9. Muud tingimused

9.1. Võtmekeskus kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. Võtmekeskus jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Võtmekeskus uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Võtmekeskus andmebaasist.

9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Võtmekeskus Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Võtmekeskus-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse

9.5. Võtmekekus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

 

10. Lõppsätted

10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Võtmekeskus e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Nimi *
Telefon *
Täpsusta tarnetingimused antud tootele
Võtame Teiega ühendust e-maili teel
Nimi *
Telefon *
Lisa ostukorvi
Название товара
100 Eur
1 шт.
Üleminek ostukorvi